• + YEM/USD 1.5595 +
  • + TEC/YEM 2,187.469 +
  • + TMC/YEM 1,789.354 +
  • + TVC/YEM 1,343.019 +
  • + TSHC/YEM 2,183.089 +

Transaction Details

Hash JkYKfbIkGFQOURC6JJP3pPNHHLjYQ7AzszkHK22r
Time 2020-10-18 03:34:57
Reference YEM Exchange Deposit
Symbol YEM
Amount 400,000.000
Value 631,360.00 USD
Sender Value 2,351,234,574.89 UGX
Receiver Value 577,532.14 CHF
Confirmations 4

All times UTC

© 2018 - 2020 SafeZone, Inc. All rights reserved.